Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne

W tych dwóch dziedzinach kancelaria, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zajmuje się szerokim spektrum spraw, w tym:

Sprawy cywilne:

 • pomoc w redagowaniu, opiniowaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań jak i roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń odszkodowawczych od wypadkowych po komunikacyjne,
 • sprawy z zakresu nabycia i ochrony własności i użytkowania wieczystego,
 • sprawy z zakresu ograniczonych praw rzeczowych, takich jak użytkowanie, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, hipoteka, zastaw na rzeczach ruchomych i prawach oraz użytkowanie,
 • reklamacje i roszczenia związane z umową kupna i sprzedaży, w tym roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,
 • sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • zniesienie współwłasności: umowne, przez podział i na mocy orzeczenia sądowego,
 • redagowanie, weryfikacja i spory na tle realizacji umów o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, umów dzierżawy, leasingu, najmu w tym najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, umów użyczenia i pożyczki a także umów przewozu i spedycyjnych.
 • prowadzenie spraw spadkowych, takich jak: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, dochodzenie zachowku,
 • inne sprawy z tej dziedziny prawa.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację,
 • dochodzenie alimentów od osób zobowiązanych jak i obrona tych osób przed dochodzącymi alimentów bezpodstawnie bądź w nadmiernym zakresie,
 • podział majątku wspólnego małżonków pozasądowy i sądowy /tu reprezentacja przed sądem/
 • pomoc przy przygotowywaniu umowy majątkowej małżeńskiej,
 • inne sprawy z tej dziedziny prawa.