Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

W dziedzinie Prawa pracy Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw zarówno od strony interesów pracodawcy, jak i pracownika.

  • Od strony interesów pracodawcy są to najczęściej sprawy jego roszczeń wobec aktualnych albo byłych pracowników z tytułu szkód związanych z nienależytym wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub szkód wyrządzonych w mieniu powierzonym pracownikowi. Roszczenia te dochodzone są przed sądem po uprzednim wezwaniu zobowiązanego do pokrycia szkody. Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądem, oraz na etapie postępowania windykacyjnego. Oferujemy także pracodawcom poradnictwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, pomoc przy redagowaniu i negocjowaniu umów handlowych, o roboty budowlane, umów dotyczących dostaw, usług i wszelkiego innego rodzaju umów gospodarczych.
  • Od strony interesów pracownika Kancelaria podejmuje się obrony jego praw pracowniczych, zabezpieczonych przepisami Kodeksu pracy i innych ustaw. Są to najczęściej sprawy dotyczące roszczeń pracownika wobec pracodawcy z tytułu należnych mu a nie wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych jak dodatki do wynagrodzenia podstawowego, diety, dodatki z tytułu przepracowanych nadgodzin, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, niewydania w terminie świadectwa pracy, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy, odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę itp.

Prawo ubezpieczeń społecznych

W dziedzinie Prawa ubezpieczeń społecznych  Kancelaria ma bogate doświadczenie i niemałe sukcesy w zakresie spraw prowadzonych w imieniu klientów – osób fizycznych, dochodzących swoich praw przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, w takich m.in. sprawach jak:

  • odwołania od decyzji ZUS odmawiających prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty z         tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renty rodzinnej,
  • odwołania od decyzji ZUS odmawiających ubezpieczonemu prawa do emerytury, w tym emerytury pomostowej,
  • odwołania od decyzji ZUS odmawiających prawa do świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, świadczeń opiekuńczych /zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne/, inne świadczenia rodzinne.