Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Kancelaria zajmuje się upadłością konsumencką i upadłością małych przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym postępowaniu, które jest przez sąd prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu – wspólnie z dłużnikiem przygotowujemy i kompletujemy wniosek do sądu w taki sposób, by odpowiadał on w pełni wymogom ustawowym, a użyte argumenty przekonały sąd do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Staramy się wyeksponować argumenty przemawiające za tym, by umorzone zostały zobowiązania, /szczególnie pieniężne/ dłużnika w możliwie szerokim zakresie, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej i rodzinnej dłużnika. Dłużnik musi mieć przy tym świadomość, że nie wszystkie jego zobowiązania mogą być przez sąd umorzone. Ustawą wyłączone są od umorzenia takie zobowiązania jak np.: o charakterze alimentacyjnym, wynikające z rent, z tytułu odszkodowania oraz zobowiązania do zapłaty z tytułu orzeczonych sądownie kar, grzywien itp. Duże doświadczenie Kancelarii w tego typu sprawach pozwala na optymalne i skuteczne przygotowanie wniosku do sądu, a następnie jego obronę, poprzedzoną przygotowaniem klienta do wystąpienia przed sądem.

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy to odrębna dziedzina spraw regulowanych ustawą Prawo upadłościowe, którą zajmuje się Kancelaria. Dotyczy ona niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, oraz wspólników spółki partnerskiej. Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami małych przedsiębiorców tzn. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz małych spółek prawa handlowego, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawy dużych podmiotów gospodarczych przekazujemy naszemu partnerowi t.j. Kancelarii Ziembiński i Partnerzy – Kancelaria Prawa Gospodarczego w Poznaniu.